ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาระน่ารู้


เกี่ยวกับเรา
ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


 

 


ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมของหอบรรณสารสนเทศ
   ๑ ค่าบำรุงห้องสมุดของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ๒ ค่าบำรุงห้องสมุดของนักเรียน เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี                                                                                                                                      ๓ ค่าบำรุงห้องสมุดของบุคคลภายนอก

  บุคคลทั่วไป
- ค่าบำรุงห้องสมุด เป็นเงิน ๓๐๐ บาท ต่อปี
- ค่าประกันของเสียหาย เป็นเงิน ๕๐๐ บาท รับคืนได้เมื่อหมดสภาพการเป็นสมาชิก โดยหากไม่มารับภายในเวลา ๒ ปี จะถือว่าได้มอบเงินดังกล่าวให้เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
  

  นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑ และ ๒
- ค่าบำรุงห้องสมุด เป็นเงิน ๒๐๐ บาท ต่อปี
- ค่าประกันของเสียหาย เป็นเงิน ๓๐๐ บาท รับคืนเมื่อหมดสภาพการเป็นสมาชิกโดยหากไม่มารับภายในเวลา ๒ ปี จะถือว่าได้มอบเงินดังกล่าวให้เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

   หากบัตรประจำตัวที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดสูญหาย ชำรุด หรือประสงค์ขอทำใหม่ ดำเนินการดังนี้
   ๑.  บัตรประจำตัวบุคลากร ติดต่อหน่วยงานที่สังกัด
   ๒.  บัตรประจำตัวนักศึกษา ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
   ๓.  บัตรประจำตัวนักเรียน ติดต่องานวิชาการของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
   ๔.  รหัสสมาชิก (บาร์โค้ด) ของอาจารย์พิเศษและบุคคลภายนอก ติดต่อห้องสมุด โดยชำระค่ารหัสสมาชิกใหม่ เป็นเงิน ๒๐ บาท
   ๕.  สมาชิกทุกประเภทจะมีรหัสผ่านในการยืมที่ออกให้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติในครั้งแรก และเปลี่ยนได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด หากสมาชิกทุกประเภทลืมรหัสผ่าน ชำระค่าธรรมเนียมที่
ห้องสมุดเป็นเงิน ๕๐ บาทแล้วนำใบเสร็จรับเงินไปติดต่องานคอมพิวเตอร์เพื่อขอทราบรหัสผ่านจากระบบ
   ๖.  ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการยืมออกนอกหอบรรณสารสนเทศ หากนำส่งเกินกำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับเกินกำหนดส่ง วันละ ๓ บาท ต่อ ๑ รายการ
   ๗.  หนังสือสำรองและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ยืมได้ ๓ วัน ค่าปรับวันละ ๓ บาท ยืมได้ ๑ วัน ค่าปรับชั่วโมงละ ๑ บาท , ยืมอ่านภายในห้องสมุด ค่าปรับชั่วโมงละ ๒ บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ บาทต่อ ๑ วัน                                                                                                                                                                                                                                            ๘. สมาชิกที่มีค่าปรับเกินกำหนดส่ง หรือค้างส่ง จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และหากค้างค่าปรับเกินกำหนดส่ง หรือค้างส่งเกินกว่า ๓๐ วัน จะไม่มีสิทธิยืม , จอง , ต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท                                                                                                                                                            

ค่าธรรมเนียมการรับผิดชอบ กรณีชำรุด สูญหาย 

     ๑ หนังสือ สิ่งพิมพ์ 

ก. ชดใช้ตามราคาหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่เป็นปัจจุบัน บวกค่าดำเนินการอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาหนังสือ สิ่งพิมพ์นั้นๆ
ข. หากนำหนังสือ สิ่งพิมพ์ฉบับที่เหมือนกันมาชดใช้ จ่ายค่าดำเนินการนำหนังสือ สิ่งพิมพ์ออกบริการ รายการละ ๕๐ บาท บวกค่าปรับในกรณีที่หนังสือ สิ่งพิมพ์ดังกล่าวส่งคืนเกินกำหนด
ค. ในกรณีที่ได้รับบริจาค สำหรับหนังสือภาษาไทย ราคาประเมิน (๖๐๐) บวกค่าดำเนินการ ๑๕๐ บาท บวก ๑ เท่าของราคาประเมิน หนังสือต่างประเทศ ราคาประเมิน (๑,๖๐๐) บวกค่าดำเนินการ ๑๕๐ บาท บวก ๑ เท่าของราคาประเมิน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ราคาประเมิน (๑,๐๐๐) บวกค่าดำเนินการ ๑๕๐ บาท บวก ๑ เท่าของราคาประเมิน โปรเจค ราคาประเมิน (๑๐๐) บวกค่าดำเนินการ ๕๐ บาท บวก ๑ เท่าของราคาประเมิน บวกค่าปรับในกรณีที่หนังสือ สิ่งพิมพ์ดังกล่าวส่งคืนเกินกำหนด


     ๒ สื่อโสตทัศน์
ก. ชดใช้ตามราคาสื่อโสตทัศน์ที่เป็นปัจจุบัน บวกค่าดำเนินการอีกร้อยละ ๕๐ ของราคา
สื่อโสตทัศน์นั้นๆ
ข. หากนำสื่อโสตทัศน์ที่เหมือนกันมาชดใช้ จ่ายค่าดำเนินการนำสื่อโสตทัศน์ออกบริการ รายการละ ๕๐ บาท บวกค่าปรับในกรณีที่สื่อโสตทัศน์ดังกล่าวส่งคืนเกินกำหนด
ค. ในกรณีที่ได้รับบริจาค คิดราคากลาง ๑๐๐ บาท บวกค่าดำเนินการ ๕๐ บาท บวกค่าปรับในกรณีที่สื่อโสตทัศน์ดังกล่าวส่งคืนเกินกำหนด

 ข้อปฏิบัติในการใช้หอบรรณสารสนเทศ 

   ๑.   ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพตามมาตรฐานสังคม สำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
   ๒.  ห้ามนำกระเป๋าสัมภาระใดๆ เข้าไปในหอบรรณสารสนเทศ โดยจัดชั้นวางสัมภาระไว้ให้บริเวณหน้าหอบรรณสารสนเทศ แต่อนุญาตให้นำหนังสือ ตำรา เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นของหอบรรณสารสนเทศ หรือเป็นของส่วนบุคคลเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้
   ๓.  ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในหอบรรณสารสนเทศ
   ๔.  ห้ามสูบบุหรี่ภายในหอบรรณสารสนเทศ
   ๕.  การตัด ฉีก กระทำให้ทรัพยากรของหอบรรณสารสนเทศเสียหาย ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย หรือตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
   ๖.  การนำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกหอบรรณสารสนเทศโดยมิได้ยืมตามระเบียบ ถือว่าเป็นการ
ลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย หรือตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
   ๗.  ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหนังสือ เอกสารและสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติของหอบรรณสารสนเทศ หรือสมบัติส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนออกจากหอบรรณสารสนเทศทุกครั้ง

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

   ผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของหอบรรณสารสนเทศ ให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย หรือผู้ทำการแทน มีอำนาจพิจารณาดำเนินการดังนี้
   ๑.  ตักเตือน
   ๒. ให้ออกนอกบริเวณหอบรรณสารสนเทศ
   ๓.  ประกาศให้ทราบพฤติกรรมที่กระทำผิด
   ๔.  เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
 

ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ มีดังต่อไปนี้
   ๑.  ต้องรับผิดชอบหากทรัพยากรสารสนเทศชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องให้ตรวจก่อนออกจากหอบรรณสารเทศ
   ๒.  กรณีที่ผู้ใช้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอบรรณสารสนเทศไป และมีหนี้สินค้างชำระ จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศใดๆ ได้ จนกว่าจะนำทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืนและชำระหนี้สินให้ครบถ้วน
   ๓.  ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามประกาศการให้บริการของหอบรรณสารสนเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวม

        ให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รักษาการตามประกาศนี้ หากมีข้อขัดข้อง หรือข้อสงสัยที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ โดยไม่ขัดแย้งกับประกาศอื่นใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา

 

 

 

 ไฟล์แนบ : -

เข้าชม : 3466


เกี่ยวกับเรา 5 อันดับย้อนหลัง

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้