หอบรรณสารสนเทศ
Single Search
Quick Search

Single Search

EPlogo Single Search Service:

Keyword Title Author
PULINET   Keyword Title Author

Quick Search

opac01
renew1  วันและเวลาเปิดบริการ ภาคเรียนที่2/2561

  ระหว่างวันที่ 7 มค.- 12 พค.2562 อ่านต่อ

  ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียนค่ะ อ่านต่อ

  วันและเวลาเปิดบริการห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2561

  ระหว่างวันที่ 14 สค.-16 ธค.2561 อ่านต่อ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

หนังสือแนะนำ

  เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ปีเตอร์ รักธรรม ดู

  การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ

  อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก ดู

  เทคนิคโรคพืช

  เกวลิน คุณาศักดากุล ดู

  การทดลองอาหาร

  อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ดู

  แนวคิดการเขียนโปรแกรม : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา

  มฑุปายาส ทองมาก ดู

  คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++

  ศุภชัย สมพานิช ดู

New Service


(Meeting&Karaoke)