ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

opac01

opac01

  ตรวจสอบหนี้สินด้วยตนเองกันนะคะ

  ขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินสำหรับสมาชิกห้้องสมุด อ่านต่อ

  มาชำระค่าปรับออนไลน์กันนะคะ

  สอบถามได้ที่ e-mail : supornpan.b@psu.ac.th อ่านต่อ

  ประกาศงดใช้ห้องสมุดชั่วคราว ยกเว้นบริการยืม-คืนหนังสือ

  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ อ่านต่อ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
HTML tutorial

หนังสือแนะนำ

  สมุทร...บันทึกอันดามัน

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดู

  พฤกษเคมี

  ปรินุช ชุมแก้ว ดู

  สรุปผลการถอดบทเรียน : โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดู

  เคมีของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโคลิเนอร์จิก

  ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม ดู

  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

  กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดู

  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 7

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดู

  การอ่านทำนองร้อยกรองไทย

  นันทา ขุนภักดี ดู

  สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดู

  วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา

  จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล ดู

  สารานุกรมอันดามัน

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ ดู

  Reef faura of Thailand

  Thon Thamrongnawasawat, Puntip Wisespongpand and Parinya Limviryakul ดู

  Coral fish of Thailand

  Thon Thamrongnawasawat, Anuwat Saisaeng ดู

  คู่มืออันดามัน : หอยทะเลไทย

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ธีรพงศ์ ด้วงดี, ณรงค์พล สิทธิทวีพัฒน์ ดู

  คู่มืออันดามัน : ปะการัง พังงา สึนามิ

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ดู

  คู่มืออันดามัน : กุ้งทะเลไทย

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์,ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล และไพลิน จิตรชุ่ม ดู

  คู่มืออันดามัน :ปลาแนวปะการัง

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และอนุวัต สายแสง ดู

  การทำเหมืองข้อมูล (Data mining)

  สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล ดู

  สื่อแวดล้อม : นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดู