หอบรรณสารสนเทศ
service

เกณฑ์การรับหนังสือบริจาค1. เนื้อหาควรมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับอุดมศึกษาซึ่งตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน

2. หนังสือภาษาไทยปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ยกเว้นหนังสือด้านคอมพิวเตอร์ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

3. หนังสือภาษาอังกฤษปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี ยกเว้นหนังสือด้านคอมพิวเตอร์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

4. เป็นหนังสือได้รับรางวัลหรือยอดนิยม

5. ตัวเล่มสะอาด ไม่มีรอยขีดเขียน ไม่มีรอยฉีกขาด กระดาษไม่เหลืองกรอบ หรือเปียกชื้น

6. ไม่เป็นฉบับถ่ายเอกสาร

7. หนังสือที่ยังไม่มีบริการในห้องสมุด หรือมีแล้วแต่มีสถิติการใช้บริการสูง

8. การรับบริจาคหนังสือ ทางห้องสมุดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโดยสามารถดำเนินการในลักษณะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริจาคทราบล่วงหน้า