แบบฟอร์มบริการขอยืมหนังสือ (Pre order Books)** การรับหนังสือ มี 3 ช่องให้เลือก


**

เพิ่มข้อมูลหนังสือ

**หลักเกณฑ์การยืม
นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากร ได้ 7 เล่ม
นักศึกษาปริญญาโท ได้ 10 เล่ม
อาจารย์ ได้ 15 เล่ม


**

ชื่อเรื่อง

**

ผู้แต่ง

**

เลขหมู่
(Call no)
หากมีข้อสงสัยติดต่อ: เบอร์โทร 077278890 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8890
E-mail : lib.surat@psu.ac.th และ เพจ Facebook