หอบรรณสารสนเทศ

สาระน่ารู้


เกี่ยวกับเรา
ทรัพยากรสารสนเทศ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


ทรัพยากรสารสนเทศ
๑. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกนอกหอบรรณสารสนเทศได้
   ๑.๑ หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่หอบรรณสารสนเทศ จัดเตรียมไว้ให้ยืมตามปกติ
   ๑.๒ หนังสือจองประจำวิชา (Reserved Books) ได้แก่ หนังสือที่อาจารย์ผู้บรรยายของมหาวิทยาลัยขอให้หอบรรณสารสนเทศจัดไว้ให้เป็นพิเศษเพื่อให้นักศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งมาใช้โดยเฉพาะและอนุญาตให้ยืมได้ในเวลาจำกัด เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสใช้กันอย่างทั่วถึง
   ๑.๓ สื่อโสตทัศน์ทุกประเภท
   ๑.๔ วารสารล่วงเวลาที่ยังไม่ได้เย็บเล่ม
๒.  ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้ามยืมออกนอกหอบรรณสารสนเทศ
   ๒.๑ หนังสือหายาก (Rare - Books)
   ๒.๒ หนังสืออ้างอิง ( Reference Books)
   ๒.๓ วารสารเย็บเล่ม
   ๒.๔ วารสารฉบับใหม่ล่าสุดที่วางให้บริการบนชั้นวารสารยังไม่ถึง 1 เดือน
   ๒.๕ หนังสือพิมพ์  รวมทั้งหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่หอบรรณสารสนเทศกำหนด
๓. การยืม
    บุคคลผู้มีสิทธิใช้หอบรรณสารสนเทศ
    ๑.  บุคคลภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         ๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารและกรรมการกองทุนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
         ๑.๒ อาจารย์และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         ๑.๓ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         ๑.๔ คุณครูประจำการของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
         ๑.๕ บุคลากรของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                  ๑.๖ นักเรียนของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
   ๒.  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
        ๒.๑ บุคคลทั่วไป
        ๒.๒ นักเรียนและนักศึกษาสถาบันอื่นนอกเหนือจากข้อ ๒.๑

บุคคลตามข้อ ๑.๑
- หนังสือ ยืมได้ไม่เกิน ๕ เล่ม
- วารสารล่วงเวลา ยืมได้ไม่เกิน ๕ ฉบับ
- สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน ๕ รายการ
กำหนดเวลายืมทุกรายการ ๆ ละไม่เกิน ๗ วัน

บุคคลตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๔                                                                                                                                                                                                                  - หนังสือ ยืมได้ไม่เกิน ๑๕ เล่ม กำหนดเวลายืม เล่มละไม่เกิน ๓๐ วัน 

- วารสารล่วงเวลา ยืมได้ไม่เกิน ๗ ฉบับ กำหนดเวลายืม ฉบับละไม่เกิน ๗ วัน 

- สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน ๕ รายการ กำหนดเวลายืม รายการละไม่เกิน ๗ วัน

 
บุคคลตามข้อ ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖
- หนังสือ ยืมได้ไม่เกิน ๗ เล่ม
- วารสารล่วงเวลา ยืมได้ไม่เกิน ๕ ฉบับ
- สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน ๕ รายการ
กำหนดเวลายืมทุกรายการ ๆ ละไม่เกิน ๗ วัน


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- หนังสือ ยืมได้ไม่เกิน ๑๐ เล่ม (วิทยานิพนธ์ คนละไม่เกิน ๓ เล่ม)
- วารสารล่วงเวลา ยืมได้ไม่เกิน ๗ ฉบับ
- สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน ๕ รายการ
กำหนดเวลายืมทุกรายการ ๆ ละไม่เกิน ๑๔ วัน


นักศึกษาที่กำลังเขียนโครงการ (Project) และวิทยานิพนธ์ หรือบุคลากรที่กำลังทำวิจัย ยืมเฉพาะหนังสือได้ไม่เกิน ๑๐ เล่ม กำหนดเวลายืมเล่มละไม่เกิน ๑๔ วัน
ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ประจำวิชา , อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ , อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือหัวหน้าหน่วยงาน


นักศึกษาฝึกงาน
- หนังสือ ยืมได้ไม่เกิน ๕ เล่ม กำหนดเวลายืม เล่มละไม่เกิน ๓๐ วัน
- วารสารล่วงเวลา ยืมได้ไม่เกิน ๕ ฉบับ กำหนดเวลายืม ฉบับละไม่เกิน ๗ วัน
- สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน ๕ รายการ กำหนดเวลายืม รายการละไม่เกิน ๗ วัน
ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือรับรองจากคณะที่นักศึกษาสังกัด

บุคคลภายนอก
- หนังสือ ยืมได้ไม่เกิน ๒ เล่ม
- วารสารล่วงเวลา ยืมได้ไม่เกิน ๕ ฉบับ
- สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน ๕ รายการ
กำหนดเวลายืมทุกรายการ ๆ ละไม่เกิน ๗ วัน


- หนังสือจองประจำวิชา
จะยืมออกนอกหอบรรณสารสนเทศได้ตามระยะเวลาที่อาจารย์ประจำวิชาหรือหอบรรณสารสนเทศกำหนด


ในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้ามยืมออกนอกหอบรรณสารสนเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตเป็นราย ๆ ไปไฟล์แนบ : -

เข้าชม : 1552


เกี่ยวกับเรา 5 อันดับย้อนหลัง

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้