บริการยืม-คืน-ชำระค่าปรับ

ผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืน หนังสือได้ด้วยตนเองที่ตู้ยืม-คืน อัตโนมัติ และสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

สิทธิ์การยืมหนังสือบุคคลภายใน

- บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 15 เล่ม /30 วัน
- นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 10 เล่ม /15 วัน
- นักเรียน มอว. / นักศึกษาระดับปริญญาตรี / บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 เล่ม/ 7 วัน


สิทธิ์การยืมหนังสือบุคคลภายนอก

- ยืมหนังสือได้ 2 เล่ม / 7วัน
ค่าปรับคืนหนังสือล่าช้า 3 บาท/เล่ม/วัน