บริการขอยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการสำหรับการขอยืมหนังสือไปยังห้องสมุดอื่นๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อัตรค่าบริการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตอื่น ไม่คิดค่าบริการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ คิดค่าบริการตามอัตราค่าส่งไปรษณีย์ที่ระบุในใบแจ้งราคา


แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ คลิกที่นี่ !!