ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด URL
1 ABI/Inform Complete ฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยดังนี้ ABI/Inform Dateline ให้ข้อมูลด้านธุรกิจและเศรษฐกิจในนระดับท้องถิ่นคือ
2 Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ให้บริการทาง EBSCOhost ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็ม (full text) จากวารสารวิชาการและ
3 ACM Digital Library ฐานข้อมูลสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4 ACS Publications ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มในสาขาวิชาเคมี จำนวน 24 รายชื่อ เป็นเอกสารฉบับเต็มย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
5 Business Source Complete ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงินการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์
6 Computer & Applied Science Complete ฐานข้อมูลสาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7 Education Research Complete ฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา
8 Emerald ฐานข้อมูลทางด้านการบริหารและการจัดการ
9 H.W.Wilson ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
10 IEEE Xplore ฐานข้อมูลเอกสารประเภทวารสารและนิตยสาร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน
11 JSTOR ฐานข้อมูลวารสารย้อนหลังในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12 Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ระดับชาติทุกชื่อของประเทศไทยของศูนย์ข้อมูลมติชน
13 National Geographic Virtual Library ฐานข้อมูลที่รวบรวมนิตยสาร National Geographic ตั้งแต่ฉบับแรกของโลกในปี ค.ศ.1888 ถึงปัจจุบัน
14 Proquest agriculture journal ฐานข้อมูลสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1970-ปัจจุบัน
15 Proquest Dissertations & Theses ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก
16 Science Direct ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสังคมศาสตร์ จากวารสารของสำนักพิมพ์ Elsevier Science และสำนักพิมพ์อื่น มีข้อมูลฉบับเต็มย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
17 Scopus ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคม
18 Springer Link ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์
19 Web of Science ฐานข้อมูลสหสาขา ประกอบด้วยบรรณานุกรมและสาระสังเขปในทุกสาขาวิชา โดยจะคัดเลือกเฉพาะ