แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ(ISBN)

**เฉพาะอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี**


     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     


      ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุดจะส่งหมายเลข ISBN ให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการ เมื่อจัดพิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งให้หอสมุดแห่งชาติ จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ ส่งที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หากมีข้อสงสัยติดต่อ: บุณยนุช ดิษกุล เบอร์โทร 077278890 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8890 E-mail : namfon.di@psu.ac.th