บริการยืมต่อ

ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ดังนี้

ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด http://opac.surat.psu.ac.th/Search_Basic.aspxผ่านทาง QRCode