ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 service

ประวัติความเป็นมา

image 3
Our US

   ห้องสมุดเริ่มจัดตั้งขึ้นมาด้วยห้องเรียนเล็ก ๆ ในปี พ.ศ.2533 ณ สำนักงานชั่วคราวของโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากนั้นในปี 2537 ได้ย้ายมายังอาคารสำนักงานของวิทยาเขตในปัจจุบันนี้ที่บริเวณเขาท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย โดยมีพื้นที่บริการมากขึ้น บริเวณชั้น 2 ของอาคาร และได้มีการพิจารณาชื่อเฉพาะของห้องสมุดจากคณะกรรมการวิชาการของ หน่วยงาน ได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า “หอบรรณสารสนเทศ”

ต่อจากนั้น ในปลายปี 2544 จึงได้ย้ายอีกครั้งหนึ่งมายังที่ตั้งของห้องสมุดในปัจจุบัน ณ ตึกบริการวิชาการกลาง ซึ่งเป็นที่รวมการบริการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา รวมถึงการบริการของห้องสมุดที่จัดไว้บริเวณปีกซ้ายของตึกทั้ง 3 ชั้น

   การบริหาร เป็นการบริหารจัดการในลักษณะของศูนย์ฯ โดยห้องสมุดเป็น 1 ในศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ภายในงานบรรณสารสนเทศ ดูแลภายใต้หัวหน้างานบรรณสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 งานหลักคือ

 • งานพัฒนาทรัพยากร
  - การคัดเลือก การจัดซื้อ การขอรับอภินันทนาการ การขอแลกเปลี่ยน การตรวจรับและลงทะเบียน การกรอกข้อมูลลงฐานข้อมูลของห้องสมุด การซ่อมแซมหนังสือ
 • งานวิเคราะห์หมวดหมู่
  - การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ การลงรายการเพื่อการสืบค้น การจัดทำหนังสือออกให้บริการและการเผยแพร่หนังสือใหม่
 • งานสื่อโสตทัศน์
  - การลงทะเบียนและจัดเก็บ การจัดทำสำเนา การวิเคราะห์หัวเรื่องและลงรายการ การจัดทำออกบริการ การเผยแพร่สื่อโสตทัศน์ใหม่ การพัฒนาระบบและการแนะนำการให้บริการ การลงรายการเพื่อการสืบค้น การจัดทำหนังสือออกให้บริการและการเผยแพร่หนังสือใหม่
 • งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  - การคัดเลือก การบอกรับ การขอรับอภินันทนาการ การติดตามทวงถาม การตรวจรับและลงทะเบียน การบริการ การเข้าเล่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับล่วงเวลา การจัดทำดรรชนีวารสาร(บทความจากวารสารวิชาการ) การสแกนสารบัญวารสารขึ้นบริการบนเว็บไซต์ การจัดทำกฤตภาค
 • งานบริการ
  - ดูแลการบริการตนเอง บริการรับฝากเงินค่าปรับ/รับเงินค่าปรับ ดูแลสถานภาพสมาชิก บริการหนังสือจอง บริการหนังสือสำรอง บริการระหว่างห้องสมุด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า การตรวจก่อนออก ดูแลตู้รับคืนนอกเวลา การจัดป้ายนิทรรศการ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้นักศึกษาใหม่ การแนะนำการใช้ห้องสมุดส่งเสริมการใช้ในรูปแบบต่าง ๆ