ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ทรัพยากรใหม่ประจำสัปดาห์

  สมุทร...บันทึกอันดามัน

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดู

  พฤกษเคมี

  ปรินุช ชุมแก้ว ดู

  สรุปผลการถอดบทเรียน : โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดู

  เคมีของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโคลิเนอร์จิก

  ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม ดู

  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

  กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดู

  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 7

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดู

  การอ่านทำนองร้อยกรองไทย

  นันทา ขุนภักดี ดู

  สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดู

  วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา

  จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล ดู

  สารานุกรมอันดามัน

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ ดู

  Reef faura of Thailand

  Thon Thamrongnawasawat, Puntip Wisespongpand and Parinya Limviryakul ดู

  Coral fish of Thailand

  Thon Thamrongnawasawat, Anuwat Saisaeng ดู

  คู่มืออันดามัน : หอยทะเลไทย

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ธีรพงศ์ ด้วงดี, ณรงค์พล สิทธิทวีพัฒน์ ดู

  คู่มืออันดามัน : ปะการัง พังงา สึนามิ

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ดู

  คู่มืออันดามัน : กุ้งทะเลไทย

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์,ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล และไพลิน จิตรชุ่ม ดู

  คู่มืออันดามัน :ปลาแนวปะการัง

  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และอนุวัต สายแสง ดู

  การทำเหมืองข้อมูล (Data mining)

  สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล ดู

  สื่อแวดล้อม : นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดู

  Hybrid event marketing

  เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ดู

  กลับหัวคิด มองโลก 60%

  ชิเงตะ ไซโต ; แปลโดย ธนัญ พลแสน ดู

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>