ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ทรัพยากรใหม่ประจำสัปดาห์

  สู้โควิดแบบไทย ๆ (๒)

  วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ดู

  ปูน้ำเค็มในปัตตานี

  เรืองฤทธิ์ พรหมดำ, พัน ยี่สัน, ซุกรี หะยีสาแม และศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ ดู

  สถิติประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรม R

  จินดา คงเจริญ ดู

  The development and changing roles in Thai ELT classroom : From English to Englishes

  Yusop Boonsuk and Eric A. Amble ดู

  สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา

  นิ้วกลม ดู

  การจัดการความขัดแย้ง : ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษา

  บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ดู

  สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ดู

  ป่าสุขภาวะขุนทะเล

  ประทุมทิพย์ ทองเจริญ, พิเชตวุฒิ นิลละออ และวาสนา บุญแสวง ดู

  การเมืองการปกครองและการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)

  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ดู

  ใต้ร่มเงาไม้

  ดรุณี เดชานุสรณ์ ดู

  นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดู

  พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  กรมการค้าภายใน ดู

  ปลูกต้นไม้...ช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงนะ?

  อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์, จักรพงษ์ แย้มยิ้ม, สาธิต เนียมสุวรรณ, แอนนา เขียวชอุ่ม และจิตติมา บุญเกิด ดู

  โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มพัฒนาสู่กลุ่มเอกลักษณ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพี้นที่จังหวัดเมืองรองในจังหวัดชายแดนใต้

  วสันต์ พลาศัย ดู

  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เล่ม 2)

  กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน ดู

  ระเบียบวิธีวิจัย : วาทกรรมว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ นโยบายศาสตร์ และสันติศึกษา

  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ดู

  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน ดู

  วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

  คณะบรรณาธิการ ดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ดู

  เทคนิคและเครื่องมือการบริหารภาครัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ประทุมทิพย์ ทองเจริญ ดู

  นกน้ำ นกชายเลน และเหยี่ยวในอ่าวปัตตานี

  สมศักดิ์ บัวทิพย์ และธนากร จันทสุบรรณ ดู

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>