ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

BLOG+


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร
จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

อังคาร ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (ดร.ภัทราพร  วรินทรเวช) และหัวหน้างานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (นายธวัชชัย อดิเทพสถิต) ได้นำบุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เขตพื้นที่การศึกษาแจกให้กับโรงเรียนจัดแบ่งหมวดหมู่/ให้เลขเรียกหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดพิมพ์/ติดสันเลขเรียกหนังสือและรหัสบารโค้ดหนังสือ กรอกข้อมูลหนังสือลงระบบ และจัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการยืมด้วยรหัสบาร์โค้ด โดยได้แนะนำให้คุณครูสามารถดูแลและจัดทำระบบห้องสมุดเพื่อให้บริการได้ต่อเนื่องต่อไป


จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2476


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร 5 อันดับล่าสุด

      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1 / พ.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม 4 / เม.ย. / 2557
      โครงการพัฒนาห้องสมุด 28 / ม.ค. / 2557
      งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 28 / ม.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม 5 / พ.ย. / 2556