ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

BLOG+


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร
จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557


    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 บุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่  อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี โดยได้ลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เขตพื้นที่การศึกษาแจกให้กับโรงเรียน ให้เลขเรียกหนังสือด้วยระบบดิวอี้  จัดพิมพ์ลาเบลสัน  ติดสัน+สีแยกหมวดหมู่ ติดรหัสบารโค้ดหนังสือ  กรอกข้อมูลหนังสือลงระบบและจัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการยืมด้วยรหัสบาร์โค้ด โดยได้แนะนำให้คุณครูสามารถดูแลและจัดทำระบบห้องสมุดเพื่อให้บริการได้ต่อ เนื่องต่อไปจำนวนผู้เปิดอ่าน : 2631


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร 5 อันดับล่าสุด

      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1 / พ.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม 4 / เม.ย. / 2557
      โครงการพัฒนาห้องสมุด 28 / ม.ค. / 2557
      งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 28 / ม.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม 5 / พ.ย. / 2556