หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร
จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557


    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 บุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่  อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี โดยได้ลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เขตพื้นที่การศึกษาแจกให้กับโรงเรียน ให้เลขเรียกหนังสือด้วยระบบดิวอี้  จัดพิมพ์ลาเบลสัน  ติดสัน+สีแยกหมวดหมู่ ติดรหัสบารโค้ดหนังสือ  กรอกข้อมูลหนังสือลงระบบและจัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการยืมด้วยรหัสบาร์โค้ด โดยได้แนะนำให้คุณครูสามารถดูแลและจัดทำระบบห้องสมุดเพื่อให้บริการได้ต่อ เนื่องต่อไปจำนวนผู้เปิดอ่าน : 2407


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร 5 อันดับล่าสุด


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\inetpub\VirsualDirectory\library_2019\includes\class.mysql.php on line 25