วารสารออนไลน์

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วารสารออนไลน์

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

logo

{} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}


101. วารสารพลังงานทดแทน

102. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

103. วารสารพัฒนศิลป์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

104. วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

105. วารสารภาษาปริทัศน์

106. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

107. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

108. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

109. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

110. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ(Thaksin University Journal)

111. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

112. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

113. วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา

114. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี = Journal of suratthani

115. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

116. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

117. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

118. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

119. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

120. วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

121. วารสารยางพารา

122. วารสารราชมงคลศรีวิชัย

123. วารสารรามคำแหง

124. วารสารรูสมิแล

125. วารสารวนศาสตร์

126. วารสารวัฒนธรรม

127. วารสารวัฒนธรรมไทย

128. วารสารวิจัย มข.

129. วารสารวิจัย มญ.ฉบับบัณฑิตศึกษา

130. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก = Rajamangala university of technology tawan-ok research journal

131. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

132. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์

133. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

134. วารสารวิจัยราชภัฎรำไพพรรณี

135. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร

136. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

137. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

138. วารสารวิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อม: Journal of environmental research

139. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ = Area Based Development Research Journal

140. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

141. วารสารวิชาการ

142. วารสารวิชาการ กสทช.ประจำปี 2560 = NBTC journal 2017

143. วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

144. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

145. วารสารวิชาการ วิทยาลัยราชพฤกษ์

146. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

147. วารสารวิชาการคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต

148. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

149. วารสารวิชาการนายเรืออากาศ

150. วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ = Law journal thaksin university

151. วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ = Law journal thaksin university

152. วารสารวิชาการปทุมวัน

153. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

154. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

155. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

156. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

157. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

158. วารสารวิชาการลานปัญญา

159. วารสารวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษ์

160. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม

161. วารสารวิชาการสาธารณสุข = Journal of health science

162. วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน(THAILAND HUMEN RIGHTS JOURNAL)

163. วารสารวิทยบริการ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

164. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

165. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

166. วารสารวิทยาจารย์

167. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

168. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

169. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

170. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

171. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

172. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ว.ว.ท.)

173. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

174. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

175. วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

176. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

177. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

178. วารสารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น= Journal of general education khon kaen university:JGE.KKU

179. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ = Kasetsart educational review

180. วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

181. วารสารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

182. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

183. วารสารสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย = JOGGING

184. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย= Thai society of agricultural engineering journal

185. วารสารสมุทรปราการ

186. วารสารสราญรมย์

187. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย

188. วารสารสหกิจศึกษาไทย

189. วารสารสังคมศาสตร์

190. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

191. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

192. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย = Journal for social sciences research

193. วารสารสายใจไฟฟ้า

194. วารสารสาระอะโรเมติกส์

195. วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.

196. วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

197. วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

198. วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

199. วารสารสิ่งแวดล้อม: Environmental Journal

200. วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง
1, 2, 3