ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

opac01

opac01

  กิจกรรมพับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ วันที่ 8 พ.ย.2565

  โครงการ นำความรู้สู่ผู้ใช้บริการ ep.1 เทศกาลลอยกระทง อ่านต่อ

  เข้าใช้บริการห้องสมุดกันนะคะ

  วิธีการเข้าใช้บริการ ตามนี้เลยค่ะ อ่านต่อ

  ตรวจสอบหนี้สินด้วยตนเองกันนะคะ

  ขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินสำหรับสมาชิกห้้องสมุด อ่านต่อ

  กิจกรรมพับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ วันที่ 8 พ.ย.2565

  โครงการ นำความรู้สู่ผู้ใช้บริการ ep.1 เทศกาลลอยกระทง อ่านต่อ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
HTML tutorial

หนังสือแนะนำ

  สู้โควิดแบบไทย ๆ (๒)

  วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ดู

  ปูน้ำเค็มในปัตตานี

  เรืองฤทธิ์ พรหมดำ, พัน ยี่สัน, ซุกรี หะยีสาแม และศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ ดู

  สถิติประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรม R

  จินดา คงเจริญ ดู

  The development and changing roles in Thai ELT classroom : From English to Englishes

  Yusop Boonsuk and Eric A. Amble ดู

  สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา

  นิ้วกลม ดู

  การจัดการความขัดแย้ง : ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษา

  บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ดู

  สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ดู

  ป่าสุขภาวะขุนทะเล

  ประทุมทิพย์ ทองเจริญ, พิเชตวุฒิ นิลละออ และวาสนา บุญแสวง ดู

  การเมืองการปกครองและการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)

  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ดู

  ใต้ร่มเงาไม้

  ดรุณี เดชานุสรณ์ ดู

  นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดู

  พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  กรมการค้าภายใน ดู

  ปลูกต้นไม้...ช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงนะ?

  อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์, จักรพงษ์ แย้มยิ้ม, สาธิต เนียมสุวรรณ, แอนนา เขียวชอุ่ม และจิตติมา บุญเกิด ดู

  โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มพัฒนาสู่กลุ่มเอกลักษณ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพี้นที่จังหวัดเมืองรองในจังหวัดชายแดนใต้

  วสันต์ พลาศัย ดู

  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เล่ม 2)

  กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน ดู

  ระเบียบวิธีวิจัย : วาทกรรมว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ นโยบายศาสตร์ และสันติศึกษา

  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ดู

  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน ดู

  วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

  คณะบรรณาธิการ ดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ดู