หอบรรณสารสนเทศ

opac01

opac01

  ประกาศวันและเวลาเปิดปิดบริการของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2563

  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กค.-29 พย.2563 อ่านต่อ

  วิธีสืบค้นฐานข้อมูล Scopus

  วิธีสืบค้นฐานข้อมูล Scopus อ่านต่อ

  ประกาศปิดบริการของห้องสมุด

  ห้องสมุดปิดบริการในวันพุธที่ 3 มิย.63 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

หนังสือแนะนำ

  สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

  ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และสุกัลญา หลีแจ้ ดู

  การวางแผนและควบคุมกำไร

  พจนารถ ฤทธิเดช ดู

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ ดู

  พฤติกรรมทางการเมือง

  นิติ มณีกาญจน์ ดู

  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี

  ผกาแก้ว พรหมศิริ ดู

  แมลงวันผลไม้และการควบคุมโดยเชื้อราโรคแมลง

  นริศ ท้าวจันทร์ ดู

  วิจัยธุรกิจยุคใหม่

  วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ ดู

  การวิจัยการตลาด

  Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler ดู

  การวิจัยการตลาด

  ประสพชัย พสุนนท์ ดู

  การวิจัยธุรกิจ

  สุภาวดี ขุนทองจันทร์ ดู

  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

  วรัญญา ภัทรสุข ดู

  การบัญชีเฉพาะกิจการ

  จรรยา ยอดนิล ดู

  เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดู

  เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีรัฐบาลการบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ

  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดู

  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ

  ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ดู

  เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

  สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดู

  การบัญชีขั้นกลาง 1

  ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ ดู

  รัฐศาสตร์เบื้องต้น

  ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ ดู