หอบรรณสารสนเทศ

EPlogo
EPlogo Single Search Service:

Keyword Title Author
opac01
renew1
PULINET   Keyword Title Authorยินดีต้อนรับ สู่ หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีข่าวกิจกรรมหอบรรณสารสนเทศ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

หนังสือแนะนำ

  มณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม

  วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ, ภัททิรา วิภวภิญโญ และเชิดชาติ หิรัญโร ดู

  ๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดู

  การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติด้วยครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดู

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  วิชัย โชควิวัฒน ดู

  ความมั่นคงคอมพิวเตอร์ = Computer security

  แสงสุรีย์ วสุงศ์อัยยะ ดู

  บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ

  คณิตา เลขะกุล ดู