ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

opac01

opac01

  กิจกรรมพับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ วันที่ 8 พ.ย.2565

  โครงการ นำความรู้สู่ผู้ใช้บริการ ep.1 เทศกาลลอยกระทง อ่านต่อ

  เข้าใช้บริการห้องสมุดกันนะคะ

  วิธีการเข้าใช้บริการ ตามนี้เลยค่ะ อ่านต่อ

  ตรวจสอบหนี้สินด้วยตนเองกันนะคะ

  ขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินสำหรับสมาชิกห้้องสมุด อ่านต่อ

  กิจกรรมพับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ วันที่ 8 พ.ย.2565

  โครงการ นำความรู้สู่ผู้ใช้บริการ ep.1 เทศกาลลอยกระทง อ่านต่อ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
HTML tutorial

หนังสือแนะนำ

  Critical thinking for strategic intelligence

  Katherine Hibbs Pherson, Randolph H. Pherson ดู

  Financial management : theory and practice

  Ser-Keng Ang, Jack Hong, Annie Koh, Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt ดู

  Hands-on intermediate econometrics using R : templates for learning quantitative methods and R software

  Hrishikesh D. Vinod ดู

  Uncommon sense teaching : practical insights in brain science to help students learn

  Barbara Oakley, Beth Rogowsky and Terrence Sejnows ดู

  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS

  ธานินทร์ ศิลป์จารุ ดู

  เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นด้วย STATA

  วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ ดู

  การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการและการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ

  บุญเลิศ วัจจะตรา ดู

  เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ดู

  SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาล สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

  สุดสาย ตรีวานิช, วราภา มหากาญจนกุล, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ดู

  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

  สุดสาย ตรีวานิช ดู

  ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  ยุทธ ไกยวรรณ์, กมลพรรณ ไกยวรรณ์ ดู

  HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร

  ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สุดสาย ตรีวานิช, วราภา มหากาญจนกุล ดู

  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

  บรรเจิด สิงคะเนติ ดู

  ความลับของความสุข

  นิ้วกลม ดู

  ค้นพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเอง

  รสสุคนธ์ กองเกตุ ดู

  สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ ดู

  จะสร้างสรรค์ชีวิต ต้อง คิด นอก กรอบ = Out of our minds the power of being creative

  เขียนโดย Ken Robinson ; แปลโดย วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ดู

  สร้างโมเดลธุรกิจ ง่ายนิดเดียว

  ผู้เขียน อิมะสึ มิกิ ; ผู้แปล โยซุเกะ ดู