วารสารออนไลน์

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วารสารออนไลน์

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

logo

{} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}


1. กรมวิชาการเกษตร

2. การศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ขวัญมอดินแดง

4. ข่าวสารการธรณี

5. ข่าวสารสำนักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6. ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร

7. ครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

8. ความรู้คือประทีป

9. งานฝีมือ

10. จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์

11. จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ

12. จามจุรี

13. จุลสาร PBL มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14. ฉลาดซื้อ

15. ชนเผ่าพื้นเมือง

16. ชุมทางอินโดจีน : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์

17. ช่อบุหงา : บทความวิทยุจากรายการ ""ท่องสังคมมนุษย์และมาลัยสลับสี"" ประจำปี 2554

18. ดวงประกาศิต

19. ดุลพาห

20. ทิศทางอสังหาฯ' 48

21. ทิศไท

22. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

23. ธุรกิจกับสังคม

24. นิตยสาร MM Machine Market

25. นิตยสาร สสวท

26. นิตยสารยางไทย

27. นิตยสารสานสายใยวัฒนธรรม หัวใจเดียวกัน ,

28. นิสิตวัง

29. ผู้นำท้องถิ่น

30. ผู้ส่งออก

31. มูลนิธิชัยพัฒนา

32. รักษ์พลังงาน

33. รัฐประศาสนศาสตร์(รปศ.สถ.)= Public administration (P.A.)

34. วัฒนธรรม

35. วารสาร ''กองทุนศรีบูรพา''

36. วารสาร Labour

37. วารสาร Science & Labrotory

38. วารสาร กทช.2552

39. วารสาร กทช.2553 = NTC annual review 2010

40. วารสาร กทช.๒๕๕๑ = NTC Annual Review 2008 เล่ม ๑/๒

41. วารสาร คพ.

42. วารสาร ปขมท.

43. วารสาร มทร.อีสาน

44. วารสาร สนย.

45. วารสาร สออ.ประเทศไทย

46. วารสาร อบจ.สุราษฎร์ธานี

47. วารสารLAB.TODAY

48. วารสารกฎหมาย

49. วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ = Songklanakarin law journal

50. วารสารกฏหมายปกครอง = Administrative law journal

51. วารสารกรมคุมประพฤติ

52. วารสารกรมบังคับคดี

53. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

54. วารสารกรรมาธิการ

55. วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

56. วารสารกระทรวงแรงงาน

57. วารสารกองทัพไทย = The royal thai armed forces journal

58. วารสารการค้าโลก

59. วารสารการจัดการความรู้

60. วารสารการจัดการป่าไม้ = Journal of forest management

61. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

62. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / คณะบริหารธูรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

63. วารสารการบรรจุภัณฑ์

64. วารสารการบริหารฅน

65. วารสารการบริหารท้องถิ่น

66. วารสารการศึกษาไทย

67. วารสารกีฏและสัตววิทยา= Enteomology and zoology gazette

68. วารสารข้าราชการ

69. วารสารข้าราชการครู

70. วารสารครุศาสตร์

71. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม= Journal of industrial education

72. วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

73. วารสารชมรมนักศึกษามุสลิม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : / ชมรมนักศึกษามุสลิม

74. วารสารดรุณวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

75. วารสารดัชมิลล์

76. วารสารดาว เดือน โดม

77. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

78. วารสารทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า

79. วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

80. วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Nature and environment

81. วารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษีอากร

82. วารสารธุรกิจปริทัศน์ = Business Review

83. วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์

84. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ = Journal of learning innovations walailak universiity

85. วารสารนักบริหาร

86. วารสารนเรศวรพะเยา

87. วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร

88. วารสารบริหารการศึกษา มศว.

89. วารสารบริหารธุรกิจ

90. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

91. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอาเชียอาคเนย์

92. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

93. วารสารบัณฑิตศึกษา

94. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

95. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : SSRU Graduate Studies Journal

96. วารสารประชากรและสังคม = Journal of population and social studies

97. วารสารประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

98. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ = Parichart Journal

99. วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์

100. วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
1, 2, 3