หอบรรณสารสนเทศ


บรรยากาศภายในหอบรรณสารสนเทศ

Name Surname
  • มุมสงบ
  • พื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ
Name Surname
  • เพิ่มแสง
  • เปิดไฟเพื่อถนอมสายตา
Name Surname
  • วางแผน
  • ประชุมวางแผนในการทำงาน