บริการห้องประชุมกลุ่ม

เป็นบริการพื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องเพื่อใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการหรือเว็บไซต์ห้องสมุด

แบบฟอร์มขอใช้บริการ คลิกที่นี่ !!