ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

  เว็บลิงค์ ผู้ชม
   มหาวิทยาลัยบูรพา 11
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3
   มหาวิทยาลัยทักษิณ 4
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
   มหาวิทยาลัยมหิดล 4
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2